اعتکاف و کار جهانی
بعد از سال 1958 مهربابا برای هدفی که ایشان آن را کار جهانی نامیدند، مهمترین قسمتِ سفرها و دارشان‌های عمومی خود را متوقف کردند و اعتکاف‌های سخت که بر شدت آنها افزوده می‌شد را شروع کردند.
این اعتکاف در دهه‌ی 1960 پیوسته ادامه داشت و تنها در زمان‌های بسیار کوتاه همانند برنامه‌ی دارشان شرق و غرب در سال 1962 و دارشان سال 1965 در پونا، متوقف گردید.