اخبار
در طول هفته در مهرآباد، مهرآزاد و یا سایر نقاط در هند یا دنیا برنامه‌هایی شکل می‌گیرد که شرکت در آنها، نه تنها خارج از لطف نبوده بلکه بسیار آموزنده می‌باشد در این بخش سعی می‌گردد که این اطلاعات به شما اریه گردد.