مسافرت‌های مغرب زمین
در سال‌های 1931تا 1937 مسافرت‌ها به مغرب زمین صورت گرفت
این فاصله زمانی شش ساله یعنی فاصله‌ی بین سال‌های 1931 تا 1937 برهه‌ی مسافرت‌های مهربابا به دور دنیا بود. مهربابا در این فاصله نه بار اروپا ، سه بار آمریکا، چین و خاور دور را بازدید کردند.
مهربابا دلیل سفرهای خود را این‌گونه بیان می‌نمایند:
من برای تأسیس چیزی جدید نیامده‌ام من آمده‌ام زندگانی را قدیمی سازم. من برای تأسیس زیارتگاه یا خانقاه نیامده‌ام. من آنها را به منظور کار جهانی‌ام برپا می‌کنم و همین که منظور برآورده شد آنها را منحل می‌سازم.
من می‌خواهم تمامی مذهب‌ها و مسلک‌ها را همچون دانه‌های تسبیح که از یک نخ گذشته‌اند، یکی سازم و آن‌ها را برای نیازهای فردی و جمعی احیا نمایم.
عشق الهی پیام همیشگی من بوده و خواهد بود. این پیام را به دنیا برسانید.
ظهور من برای نابودی مجاز نیست زیرا که مجاز هیچ است. من می‌آیم تا شما را به هیچ بودن مجاز آگاه سازم. مجاز را که چیزی جز سایه‌ی هستی نامحدودم نیست توسط شما حفظ می‌کنم و وقتی از طریق من، غیر حقیقی بودن مجاز را تجربه کردید، مجاز را به دور می‌افکنید.
شجاع باشید، خوشحال باشید. من و شما یکی هستیم و لایتناهی که جاودانه به من تعلق دارد روزی به هر یک از افراد تعلق خواهد داشت.