فصل زیارت

در تمام مدت سال سمادی به روی تمام عاشقان مهربابا گشوده می‌باشد. با این وجود محدودیتی در مهرآباد حکمفرماست که از همه‌ی زائران درخواست می‌شود به آن عمل نمایند. به دلیل گرمای طاقت فرسا زائرسرا از تاریخ پانزدهم مارچ لغایت پانزدهم جون بسته می‌باشد و توصیه اکید شده که در این زمان زائرین به مهرآباد مسافرت ننمایند.زمان زیارت از پانزدهم جون تا پانزدهم مارچ بوده و همه‌ی پرسنل آماده‌ی خدمت به زائران محترم می‌باشند.