زندگی جدید
1949 تا 1952 در 16 اکتبر 1942 مهربابا همه‌ی املاک، دارایی و ... را به‌طور کامل رها نموده و به یک دوره‌ی جدید که آن را زندگی جدید نامید، قدم گذاشت. این زندگی کاملاً در بیچارگی، درماندگی و نومیدی بود. در طی سه سال بعد مهربابا نشان داد که جایگاه مرشد کامل بودن خود را رها ساخته و نقش یک رهرو را به خود گرفته. در اوایل سال 1952 این دوره به اوج خود رسید که مهربابا آن را مانو- نش یا فنای ذهن نامید.