پیام‌های مهربابا
اشتراک گذاری در فیس بوک

مهربابا در طی دوران فعالیت خود پیام‌ها و نکته‌های بسیار ارزنده‌ای را ارایه نمودند که به ذکر تعدادی از آنها می‌پردازیم.

  دوازده راه شناخت من

  اشتیاق: اگر شما همان اشتیاق و تشنگی را برای وحدت با من داشته باشید که یک شخص گرما زده بعد از گذراندن روزهای پی در پی در گرمای آفتاب صحرای آفریقا، برای یک جرعه آب دارد آن هنگام مرا خواهید یافت.
  آرامش ذهن: اگر سکون یک دریاچه منجمد را داشته باشید مرا خواهید یافت.
  تواضع : اگر تواضع و فروتنی خاک را داشته باشید که اجازه می‌دهد به هر شکلی در بیاورندش آن هنگام مرا خواهید یافت.
  بیقراری: اگر همان بیقراری را داشته باشید که شخص را به خودکشی وامی‌دارد و احساس کنید که بدون دیدن من نمی‌توانید زندگی کنید آن هنگام مرا خواهید یافت.
  ایمان: اگر شما همان ایمان را به من داشته باشید که کلیان به مرشد خود داشت (چنانچه روز را شب می دید زیرا مرشدش چنین گفته بود) آن هنگام مرا خواهید یافت.
  وفاداری: اگر همان وفاداری را داشته باشید که نفستان در همراهی با شما دارد به طوری که بدون اینکه شما دایماً احساسش کنید تا آخرین لحظه‌ی زندگی هم در شادی و هم در عذاب شما را همراهی می‌کند و بر شما بر نمی‌خیزد آن هنگام مرا خواهید یافت.
  کنترل از طریق عشق: هنگامی که عشق شما نسبت به من شهوت شما را برای چیزهایی که در حواستان آرزو می‌کنید ریشه کن نماید آن هنگام مرا خواهید یافت.
  خدمت بدون انتظار: اگر در خدمت بدون انتظار چنان باشید که تحت تاثیر نتیجه‌ها واقع نگردید، مانند آفتاب که بر همه خلقت نور می‌فشاند، بر سبزه‌زارها و مزرعه‌ها ،بر مرغان هوا و حیوانات جنگل بر همه‌ی انسان‌ها چه گناه‌کار و چه پرهیزکار و چه ثروتمند و چه گدا، بدون این که کوچکترین فکری در این باره داشته باشد که آنان درباره‌اش چه می‌اندیشند آن هنگام مرا فتح خواهید کرد.
  ترک و انکار: اگر به خاطر من همه‌ی خواسته‌های مادی، فکری و روحانی را ترک کنید آنگاه من از آن شما خواهم بود.
  اطاعت: اگر اطاعت شما خودسر، کامل و طبیعی باشد چنان که نور به چشمان و رایحه به دماغ طبیعی است آنگاه با من یکی می‌گردید.
  تسلیم و رضا: اگر شما همچون شخصی که از مرض بی‌خوابی رنج می‌برد و بدون ترس گم شدن خود را به بی‌خوابی ناگهانی
  می‌سپارد، خویشتن را به طور کامل و با تمام وجود به من تسلیم نمایید آنگاه من از آ ن شما خواهم بود .
  عشق: اگر شما آن عشقی را به من داشته باشید که فرانسیس به عیسی داشت آنگاه نه تنها مرا خواهید یافت بلکه مرا خوشنود خواهید یافت.

اوتار مهربابا