مهربابا هست یک اوتار
مهربابا به معنی پدر مهربان و دلسوز می‌باشد.
این نام توسط یک گروه از پیروان این مرشد روحانی در اوایل دهه1920 به ایشان داده شده است، زمانی‌که نشانه های روحانیش برای اولین بار آشکار می‌شد.
امروزه مردم زیادی از گوشه و کنار دنیا از هر دین و آیین و سنتی به مهربابا چشم دوخته‌اند و در انتظار فیض روحانی او هستند.
او درشکل‌های زرتشت، بودا، رام، کریشنا، مسیح و محمد تجلی کرده و در این دوره در این شکل فیزکی به نام اوتار مهربابا ظهور نموده‌اند.
کلمه‌ی اوتار در زبان ساسکریت به معنی نزول خدا در جسم انسان می‌باشد.