مرشدهای هندی

پنج مرشد کامل


مرشدان کامل بزرگ‌ترین پنج دزد در دنیا هستند، آنها معمولاً دل‌های انسان‌ها را می‌ربایند و گاهی مرا نیز ربوده و پایین می‌آورند و در جمع شما قرار می‌دهند. دوباره و دوباره باید آنچه که هستم بشوم و هر بار به خاطر پنج تن مرشد کامل می‌باشد در هر مکانی که تجسم می‌یابم ایران، هند یا عربستان و در هر وقت و هر زمان همیشه به خاطر پنج مرشد کامل می‌باشد من هرگز به خواست خود نمی‌آیم همیشه این پنج تن مرشد کامل هستند که در هر دوره‌ی اوتاری مرا پایین می‌آورند (به شکل انسان) این پنج تن، کلید آفرینش را که شامل جان‌های بی‌شمار می‌باشد در دست دارند.

  1. سای بابا شیردی
  2. اوپاسنی ماهاراج
  3. حضرت باباجان
  4. تاج الدین بابا
  5. ناریان ماهاراج