دعای عاشقان مهربابا

(دیکته شده توسط مهربابا ـ 1959)

خداوندگار محبوب
همه‌ی ما را یاری فرما تا تو را بیشتر و بیشتر، بیشتر و بیشتر و باز هم بیشتر دوست بداریم تا شایسته‌ی وصال تو گردیم و همه‌ی ما را یاری فرما تا دامن بابا را تا به آخر محکم نگاه داریم.