دعای آلوبا

آرتی علی‌اکبر شاپور زمان یزدی (آلوبا)

 

مهربابا مظهر حق ، مالک و پروردگار
پاک یزدانی خدا انسان، تویی آمرزگار
تو زراتشت، رام،عیسی و محمد هم تویی
ایزدی دادار اهورمزد، خالق لیل و نهار
هستی مسجود ملایک، باشی معبود بشر
در کلیسا و کُنشتند عاشقانت بی‌قرار
می‌ستاییم، می‌پرستیم، ما تو را از جان و دل
بوسه‌زن بر آستانت، ما شب و روز بار بار
تو چراغ مهر و ایمان در دل و جانمان فروز
تا ز تو روشن شویم و راهیاب ای نامدار
ای خدا انسان تو اعمال بد ما را بسوز
جز تو نبود دیگری ما را یار و غمگسار
دیده حق‌بین بده، بینیم جمال اصلیت
چشم جسمی را نباشد طاقت دیدار یار
ذره‌ای از نور تو جانا! اگر تابد به دل
تابش دلمان کند خورشید عالم شرمسار
بندگی و آرتیمان را ز لطف خود پذیر
ما ثناخوان توییم در هر مکان و هر دیار
کی توانیم، ما ستاییمت، خدای مهربان!
آنچه در شأن تو گفتیم، یک بود اندر هزار (2)