به تارنمای رسمی اوتار مهربابا خوش آمدید
مهربابا - گروه مهرستاناگر به دینی كه دارید عمل كنید و آن را به كار برید، برای رستگاری‌تان كافی خواهد بود. خطاست كه فرد مذهب خود را به مذهبی دیگر تغییر دهد. محیط و شرایطی كه در آن قرار دارید، برای پیشبرد سرنوشتتان و به مصرف رساندن كارمای گذشته‌تان مناسب‌ترین است، امّا همان‌گونه که برای درمان سریع و اساسی مراجعه به یک متخصص لازم است همان‌طور نیزبرای رسیدن به کمال روحانی، رجوع نمودن به یک پیرکامل ضروری می‌باشد
من فلسفه‌ی جدیدی عرضه نمی‌كنم، هر آنچه گفتنی بوده، از دیرباز گفته شده است: در باگاوات گیتا، در انجیل، در قرآن و در تعالیم زرتشت. حقیقت یكی است و كسی كه بخواهد می‌تواند راه به خدا را در هر یك از ادیان پذیرفته شده‌ی جهان مطالعه كند. ولی كار من این است كه احساس گرایش به خدا را در مردم بیدار كنم. من یك پیامبر جدید نیستم بلكه تنها بیدار كننده‌ی بشریت به حقایق كهنی هستم كه بشر امروزه آنها را فراموش كرده.